Азотни торове

„Съдбата на народите, следователно събата на нашата цивилизация, зависи до голяма степен от наша...

Фосфорни торове

Фосфор (P ) Фосфорът е безусловно необходим за всички живи организми елемент поради участието м...

Калиеви торове

Калий (К) Калият изпълнява важни функции в растителния организъм: регулира физическото състояни...

Комплексни торове

Калций (Ca)   Ролята на калция се проявява за нормалното протичане на делението на клетките, в...

  • Азотни торове

  • Фосфорни торове

  • Калиеви торове

  • Комплексни торове

Фосфорни торове

Фосфор (P )

Фосфорът е безусловно необходим за всички живи организми елемент поради участието му в многостранните физиолого – биохимични функции. Живата клетка не може да съществува без него. Той е основен елемнт за регулирането на енергийния потенциал на растителния организъм и участието във всички жизнено важни процеси – фотосинтеза, делене на клетките, дишане, биосинтеза на въглехедрати, белтъчини и други органични съединения,в пренасяне на биологична информация и предаване на наследствени белези. В растителните организми освен органични във всички органи и предимно в корените, стъблата и листата, се съдържат и неорганични фосфати. Количеството на неорганичните фосфати е признак за осигуреността на растенията с фосфор.

 

Съдържание и форми на фосфора в почвите.

В зависимост от условията, при които са формирани българските почви, общото съдържание на фосфора, изразено като P2O5  е  между 0,025 и 0,25%. С най-високо съдържание са карбонатните и типичните черноземи, развити върху льос и льосовидни наслаги. Значително по-ниско съдуржание на общ фосфор в черноземите, развити върху варовици, смолниците в Тракийска низина. Сивите и кафявите горски почви, излужените и псевдоподзолистите канелени горски почви, ливадно –канелени  и алувиално – ливадните почви заемат междинно положение между бедните на общ фосфор и  черноземи от Северна България.

Общото количество на орните хоризонти на българските почви е около  150 – 900кг  на един декар – стойност, твърде значителна в сравнение с нуждите  на растенията за една реколта. Обикновенно с реколтата полските култури извличат годишно от 2 до 10кг P2 O5 на декар. Въпреки това в много почви растенията не получават достатъчно фосфорна храна за получаване на високи добиви и качествена растителна продукция. Причината за това е, че само нзначителна част от общия запас от фосфор в почвите се намира в лесно усвоима за растенията форма.

 

 

В почвите фосфорът се есреща под формата на неорганичнни съединения (фосфати) и органични фосфорсъдържащи съединения. Неорганичните фосфати съставляват около половината от почвеното фосфорно съдържание. Измежду тях най-трудно разтворими са апатитите, вследствие на което не могат да служат като непосредствена фосфорна храна за растенията.  Те могат да се хидроизолират и превръщат в достатъчни за растенията форми, но този процес протича извънредно бавно. Също трудно разтворими са железните и алуминиеви фосфати. След тях се подреждат калциевите и магнезиевите, а добре рзтворими са алкалните. Последните обаче са в твърде незначителни количества. Следователно растенията са принудени да задоволяват своите нужди от фосфорна храна главно за сметка на трудноразтворимите фосфати, кат за тази цел използват действието на отделените от корените органични киселини. Различните  растителни видове имат различна способност да разтварят и усвояват фосфора от трудноразтворимите фосфати. Затова торенето с водоразтворими фосфорни торове при тези култури е задължително.
За естеството на намиращите се в почвата фосфати  голямо значение има почвената реакция. В киселите почви преобладават железните и алуминиевите фосфати, а в неутралните и карбонатните почви – калциевите и магнезиевите фосфати. Усвоимостта на последните може да се повиши чрез умерено подкиселяване на почвата, а на железните и алуминиевите фосфати – черз варуване на киселите почви. Органичните фосфорни съединения в почвата играят важна роля при фосфорното хранене на растенията. Богати на органични фосфати са хумусните и торфените почви. Под действието на почвената микрофлора, по – конкретно под действието на почвените микроорганизми, разлагщи органични фосфати, постепенно се отделят минерални форми на фосфора в достъпна за растенията форма. Този процес протича по-интезивно при създаване на благоприятни условия за развитието на тези микроорганизми – аерация, влага, топлина, благоприятна почвена реакция и др. Фосфорното торене представлява един от най-трудните проблеми за практиката, поради слаба разтворимост и подвижност на почвените фосфати и поради сравнително бързо превръщане на разтворимите фосфорни съединения на фосфорните торове при внасянето им в почвата в трудноразтворими и недостъпни за растенията форми. Затова всеки фермер

 

трябва добре да познава свойствата на почвите  и субстратите , върху които отглежда растения и чрез торене и други мероприятия да поддържа благоприятен фосфорен режим на почвата.
Степента на запасеност на почвите с подвижни (достъпни) за растенията фосфати се определя чрез извличане на фосфорните аниони от почвата с буферни разтвори, съдържащи калциев лактат, амониев ацетат, солна, ябълчна и друго киселини, създаващи определено pH на екстрагента. В зависимост от използваните буферни ратвори  и изискванията на културните растения към концентрацията на този йон в хранителния разтвор, и граничните стойности са различни. Оптималните концентрации на подвижни, усвоими за растенията форми заа различните растителни видове и за различните по механичен състав почви са посочени в раздела за торене на култури.

Класификаци на промишлените фосфорни торове

Според разтворимостта и формата на фосфатите промишлените фосфорни торове се разделят на три групи:

1.     Промишлени фосфорни торове, съдържащи водоразтворми фосфати – Ca(H2PO4) 2. 2H2O. Тук спадат всички видове суперфосфати – обикновен (единичен) и концентриран (двоен, троен).

2.     Промишлени фосфорни торов, съдържащи малко разтворими (цитратно разтворими) фосфати – CaHPO4 ,  Ca 4P2 O5 . Тук спадат преципитатът, термофосфатите и томасовият фосфат, които са разтворими в слаби органични киселини или в амониев цитрат (петерманов разтвор).

3.     Промишлени фосфорни торове, съдържащи трудноразтворими фосфати – Ca3( PO4)2. Тук спадат фосфоритното брашно, което се разтваря само в силни киселини.
По концентрация
промишлените фосфорни торове са праховидни и гранулирани.